ladleinfo.com  |  Biography


For Read full Biography: Click on Image …

Pandit Dr. Kedar Sharma
Professor / Astrologer
Manju Lodha
Smt. Manju Lodha
Chairperson, Lodha Charitable Trust
Smt. Nisha Suman Jain
Industrialist and Socialist
Laxminarayan Biyani
Shri Laxminarayan Biyani
Chairperson, Parmarth Seva Samiti
Shanker Kejriwal
Shri Shanker Kejriwal
President, Paropkar Trust
Uttam V. Jain
Uttam V. Jain
Treasure, FAM
Kishor Khabiya
Mr. Kishor Khabiya
CMD, Khabiya Group
Shri Narendra Gupta
Shri Jeenmata Prachar Mandal
Mahendra Kalantri
Shri Mahendra Kalantri
Director, Acclaim Mega
Shri Kanbehari Agrawal
Trustee, Agrabandhu Seva Samiti
Smt. Suman R Agrawal
General Secretary, MPCC
Shri Manoharlal Pacheriwala
CMD, Bidhata Group
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation